ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

สถิติงานวิจัย

สถิติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ

กราฟสถิติงบประมาณ
ข้อมูลสถิติงบประมาณ หน่วยอ้างอิง (บาท : THB)
ปีงบประมาณ สถิติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ
งบวิจัยภายใน รวมงบวิจัยภายใน งบวิจัยภายนอก รวมงบวิจัยภายนอก
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณกองทุน งบรายได้ สกอ. โครงการภายใต้ อื่น ๆ
25567,878,500.001,652,000.00150,000.009,680,500.00888,331.00140,157.501,028,488.50
25576,776,500.002,022,600.00105,000.008,904,100.002,010,000.00101,568.502,111,568.50
255819,527,900.002,437,410.00205,000.0022,170,310.001,350,000.001,783,864.003,133,864.00
255917,467,075.002,008,800.000.0019,475,875.00980,000.003,885,304.004,865,304.00
รวม51,649,975.008,120,810.00460,000.0060,230,785.005,228,331.005,910,894.0011,139,225.00
     รวมงบประมาณทั้งหมด71,370,010.00