ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

สถิติงานวิจัย

สถิติจำนวนโครงการวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน

กราฟสถิติโครงการวิจัย
ข้อมูลสถิติจำนวนโครงการงานวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ปีงบประมาณ รวมโครงการ
25562557255825592560256125622563
คณะครุศาสตร์11151926121785113
คณะนิติศาสตร์0486321125
คณะนิเทศศาสตร์05104482033
คณะพยาบาลศาสตร์000000011
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์8152526540083
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1396340127
คณะวิทยาการจัดการ77814385355
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี351726122486101
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์0244141016
คณะเทคโนโลยีการเกษตร151317151397392
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม13820281816107120
สถาบันวิจัยและพัฒนา7680020023
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ000000011
สำนักศิลปวัฒนธรรม100000012