ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

สถิติงานวิจัย

สถิติจำนวนโครงการวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน

กราฟสถิติโครงการวิจัย
ข้อมูลสถิติจำนวนโครงการงานวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ปีงบประมาณ รวมโครงการ
2556255725582559
คณะครุศาสตร์1115181660
คณะนิติศาสตร์047314
คณะนิเทศศาสตร์059317
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์815211458
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ128415
คณะวิทยาการจัดการ778729
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี35151235
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์02428
คณะเทคโนโลยีการเกษตร151314648
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม138161552
สถาบันวิจัยและพัฒนา768021
สำนักศิลปวัฒนธรรม10001