ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

สถิติงานวิจัย

สถิติงบประมาณโครงการวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน

กราฟสถิติงบประมาณโครงการวิจัย
ข้อมูลสถิติงบประมาณโครงการงานวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน หน่วยอ้างอิง (บาท : THB)
หน่วยงาน ปีงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งหมด
2556255725582559
คณะครุศาสตร์994,525.001,029,700.001,435,000.00926,500.004,385,725.00
คณะนิติศาสตร์0.00144,000.00341,963.00150,000.00635,963.00
คณะนิเทศศาสตร์0.00240,200.00567,800.00976,300.001,784,300.00
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์1,002,500.002,527,350.005,929,750.005,204,240.0014,663,840.00
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ45,000.0082,000.00546,950.00630,100.001,304,050.00
คณะวิทยาการจัดการ269,000.001,726,450.003,093,380.005,717,125.0010,805,955.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี904,740.00196,500.001,994,570.002,169,610.005,265,420.00
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์0.0085,000.001,716,830.001,403,600.003,205,430.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร5,881,091.003,869,350.006,346,597.00952,500.0017,049,538.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1,276,975.00708,550.003,010,470.006,211,204.0011,207,199.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา290,157.50406,568.50320,864.000.001,017,590.00
สำนักศิลปวัฒนธรรม45,000.000.000.000.0045,000.00