ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
181 2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดในภาคตะวันออก
งานวิจัย อาจารย์วิทมา ธรรมเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182 2558 การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ภัทร ศรีสรวล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
183 2558 การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะอย่างง่ายของอะลูมิเนียม เหล็กและทองแดง โดยใช้กฎการเย็นตัวของนิวตันและการศึกษาเปรียบเทียบ
งานวิจัย อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 2558 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 2558 การผลิไคตินและไคโตวานจากเปลือกกุ้งโดยใช้เอนไซม์ และฤทธิ์ทางชีวภาพ
งานวิจัย อาจารย์พิมใจ สุวรรณวงค์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 2558 ความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ไพรวรรณ วงษ์สาสิลไชย และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
187 2558 การตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพร้อมบริโภคในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ลลิดา เจริญวิเศษ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยด้วยการใช้สีธรรมชาติจากว่านกาบหอยผง
งานวิจัย อาจารย์นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 2558 การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีย้อมธรรมชาติจากต้นฝาดดอกแดงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
งานวิจัย อาจารย์ณภัค แสงจันทร์, อาจารย์จุฑาทิพย์ นามวงษ์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
190 2558 การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับแฟชั่นภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco Design)
งานวิจัย อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
191 2558 การออกแบบของที่รลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์พรพจน์ หมื่นหาญ และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
192 2558 ศักยภาพการบริหารจัดการสื่อสารของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตรจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา, อาจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์
193 2558 ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์วิฆเนศวร ทะกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา คณะนิเทศศาสตร์
194 2558 แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์นภา จันทร์ตรี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
195 2558 การศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
196 2558 การศึกษาวิเคราะห์เพลงไทยสากลที่รับอิทธิพลมาจากเพลงไทยเดิม
งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์, อาจารย์นวรัตน์ นักเสียง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
197 2558 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 : ศึกษากรณีประเทศอังกฤษเน้นด้านสาเหตุ ผลลัพธ์และความหมายทางการเมือง
งานวิจัย อาจารย์ชาฏิณี คณาญาติ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
198 2558 ความเข้าใจของนักการเมืองท้องถิ่นต่อบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้แทนภาคประชาชนศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์วงธรรม สรณะ, อาจารย์พรทิวา อาชีวะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
199 2558 ชู้ : วาทกรรมการแสดงออกผ่านเพลงลูกทุ่ง
งานวิจัย อาจารย์วุฒินันท์ สุพร, อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
200 2558 การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2554
งานวิจัย นางสาวบุศรา สาระเกษ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา