ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
201 2560 การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ที่ผสมน้ำยางพารา
งานวิจัย พงศธร จันทร์ตรี และ จักรพันธุ์ วงษ์พา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
202 2560 รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยการบูรณาการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ฬิฏา สมบูรณ์ , ญาณิศา บุญพิมพ์ และ ชัยวุฒิ เทโพธิ์ คณะครุศาสตร์
203 2560 การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติซื้อขายสินค้าล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ศึกษากรณียางพาราในเขตจันทบุรี
งานวิจัย กุลปราณี ศรีใย , ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ และ ถิรดา กิตติเวช คณะนิติศาสตร์
204 2560 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบแตะกันบางระบบ
งานวิจัย ชีวะ ทัศนา , โชติ เนืองนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 2560 แนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็น พลเมืองในศตวรรษที่ 21
งานวิจัย ณิชาภา เจริญรูป , ณัฐพงษ์ จรทะผา คณะครุศาสตร์
206 2560 การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันบริหารจัดการฟาร์มสำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน
งานวิจัย ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ , ปรัชญา ใจสุทธิ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
207 2560 การพัฒนาอิฐดินดิบโดยใช้ยางพาราเป็นสารผสมเพิ่ม
งานวิจัย จักรพันธุ์ วงษ์พา , ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
208 2560 คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ธีรังกูร วรบำรุงกุล , นริศ สวัสดี คณะครุศาสตร์
209 2560 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเป็น พลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู
งานวิจัย นภัส ศรีเจริญประมง , วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
210 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาชุมชนบางชัน
งานวิจัย นภา จันทร์ตรี , พงศธร จันทร์ตรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
211 2560 ผลของชนิดวัสดุปลูกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน (Cucumis melo L.)
งานวิจัย นภาพร จิตต์ศรัทธา , วัชรวิทย์ รัศมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
212 2560 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจันทบุรี
งานวิจัย นิสากร ยินดีจันทร์ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
213 2560 การใช้แป้งข้าวหอมแม่พญาทองดำทดแทนแป้งสาลีในการผลิตคุกกี้เนยสด
งานวิจัย เดือนรุ่ง เบญจมาศ และ สุพร สังข์สุวรรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
214 2560 การตรวจสอบความชื้นข้าวเปลือกจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนและส่งผ่านด้วยสายอากาศไมโครสตริปแพทช์
งานวิจัย ปรมินทร์ วงษ์เจริญ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
215 2560 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจำแนกคุณภาพนมจากคุณสมบัติ ไดอิเล็กตริก
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
216 2560 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า
งานวิจัย ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร , กฤติยา เกิดผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
217 2560 แนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ในสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล , สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
218 2560 การพัฒนาสายอากาศย่านความถี่กว้างเพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางก้อนถ้วย
งานวิจัย พรพิมล ฉายแสง , ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
219 2560 การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำผึ้งคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภูวดล บัวบางพลู , อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
220 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคเจเนอเรชั่นอัลฟา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
งานวิจัย วราลี ถนอมชาติ , นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์