ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
261 2557 รูปแบบการใช้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
งานวิจัย อาจารย์นิศากร หวลจิตร์ และคณะ คณะครุศาสตร์
262 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์, อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
263 2557 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยศึกษา โดยใช้สาระท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์คณิศร นพรัตเดชา, อาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
264 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์วราลี ถนอมชาติ, อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ คณะครุศาสตร์
265 2557 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
งานวิจัย ผศ. ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย, อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
266 2557 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย รศ.วรญา ภูเสตวงษ์ และคณะ คณะครุศาสตร์
267 2557 กระบวนการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ, อาจารย์วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
268 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศักษา วิชาชีพครูในการความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง, อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์ คณะครุศาสตร์
269 2557 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ คณะครุศาสตร์
270 2557 คุณลักษณะของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
งานวิจัย อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์, อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี คณะครุศาสตร์
271 2557 การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
งานวิจัย อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู, อาจารย์จุลลดา จุลเสวก คณะครุศาสตร์
272 2557 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการนวด และการประคบสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ, อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
273 2557 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี, อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาสตนันท์ คณะครุศาสตร์
274 2557 การศึกษาผลของการเสริมรากด้วยทุเรียนพันธ์ชะนีที่มีผลต่อลักษณะการเตริญเติบโตของทุเรียนพันธ์หมอนทอง
งานวิจัย อาจารย์เลิศชัย จิตร์อารี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
275 2557 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย รศ. ดร.ถาวร ฉิมเลี้ยง, อาจารย์พรชัย เหลืองวารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
276 2557 เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดชันโรงในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
277 2557 การใช้เนื้อหมูสามชั้นและชนิดของชิ้นส่วนเนื้อไก่กระทงในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพร
งานวิจัย อาจารย์พรชัย เหลือวารี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
278 2557 ผลของดาวกระจาย ก้นจ้ำ และสละต่อปริมาณ และคุณภาพของน้ำหวานชันโรง
งานวิจัย ว่าที่เรือตรีวัชรวิทย์ รัศมี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
279 2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่หนามแดง
งานวิจัย อาจารย์กุลพร พุทธมี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
280 2557 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาข้าวหลามชุมชนหนองมน
งานวิจัย อาจารย์เดชา วงศ์แก้ว และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม