ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
321 2559 รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิถีเกษตร ของนักเรียนกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์จีรนันท์ พูลสวัสดิ์ และคณะ คณะครุศาสตร์
322 2559 ผลกระทบของการจัดการศึกษาจากการเปิด-ปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์วรันธร อรรคปทุม และคณะ คณะครุศาสตร์
323 2559 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดเมล็ดลำไยและการประยุกต์ใช้ในน้ำยาล้างจาน
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด และ จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
324 2559 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์จุลลดา จุลเสวก, อาจารย์วรันธร อรรคปทุม คณะครุศาสตร์
325 2559 แบบจำลองเส้นทางการเดินรถขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ กฤติยา เกิดผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
326 2559 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือก และเมล็ดลำไยในระบบหมักแบบไร้ออกซิเจน
งานวิจัย อาจารย์ ดร. วิกันยา ประทุมยศ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
327 2559 ผลของการใช้น้ำทิ้งจากถังหมักก๊าซชีวภาพด้วยมูลสัตว์และเปลือกทุเรียน ต่อสมบัติทางเคมีของดินและการเจริญเติบโตของดาวเรือง (Tagetes erecta)
งานวิจัย เลิศชัย จิตร์อารี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
328 2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมหนามแดง
งานวิจัย อาจารย์กุลพร พุทธมี, อาจารย์ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร
329 2559 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและเมล็ดลำไยในระบบหมักแบบไร้ออกซิเจน
งานวิจัย วิกันยา ประทุมยศ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
330 2559 การศึกษาสารจับตัวที่เหมาะสมในการผลิตซุปก้อนก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
งานวิจัย ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์, อาจารย์กุลพร พุทธมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
331 2559 ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบยางพารา
งานวิจัย วิฑูรย์ หนูเล็ก และ ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
332 2559 การสำรวจความหลากหลายของแมลงเกสรในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.วัชรวิทย์ รัศมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
333 2559 การจำแนกชนิดของตัวอย่างชิ้นส่วนและอวัยวะที่คาดว่าจะเป็นสัตว์ป่า ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
334 2559 การอบแห้งชาใบขลู่ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด
งานวิจัย อาจารย์โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
335 2559 ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
336 2559 การพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบอัตโนมัติเพื่อแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรกรรม
งานวิจัย อาจารย์กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
337 2559 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่เตรียมโดยสารสกัดฟ้าทะลายโจร
งานวิจัย สุนิษา สุวรรณเจริญ , ธีรพิชญ์ เกษมสุข และ อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
338 2559 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้ง แบบลมร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด
งานวิจัย อาจารย์ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, อาจารย์กุลพร พุทธมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
339 2559 การประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลย่านความถี่UHF สำหรับควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
งานวิจัย อาจารย์พรพิมล ฉายแสง และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
340 2559 การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กรองทอง จุลิรัชนีกร และ กาญจนา สมพื้น คณะครุศาสตร์