ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
361 2559 การศึกษาสารจับตัวที่เหมาะสมในการผลิตซุปก้อนน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
งานวิจัย วริศชนม์ นิลนนท์ และ กุลพร พุทธมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
362 2559 ระยะพักตัวและความแข็งแรงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร. ณมนรัก คำฉัตร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
363 2559 การสำรวจความหลากหลายของแมลงผสมเกสรในพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย วัชรวิทย์ รัศมี และ จิรพร สวัสดิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
364 2559 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์, อาจารย์อรรถกร คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
365 2559 การออกแบบระบบการขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สำราญ ชำโสม , กฤติยา เกิดผล และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
366 2559 การจำแนกชนิดของตัวอย่างชิ้นส่วนและอวัยวะที่คาดว่าจะเป็นสัตว์ป่า ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม
งานวิจัย อาจารย์ ดร.วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นางสาวชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
367 2559 แนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สู่ความเป็นเลิศ
งานวิจัย สิทธิชัย ศรีเจริญประมง และ เปรมปรีดา ทองลา คณะวิทยาการจัดการ
368 2559 การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์โดยใช้สมาร์ทโฟน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี, อาจารย์ ดร.นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
369 2559 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาภากร มินวงษ์ และ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
370 2559 ผลของการปรับสภาพและลดสารพิษต่อน้ำตาลที่ได้จากการย่อยเปลือกทุเรียนด้วยกรด เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล
งานวิจัย อาจารย์มธุรา อุณหศิริกุล, อาจารย์จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
371 2559 การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์โดยใช้สมาร์ทโฟน
งานวิจัย อาภาพร บุญมี และ นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
372 2559 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดเมล็ดลำไยและการประยุกต์ใช้ในน้ำยาล้างจาน
งานวิจัย อาจารย์ ดร. ปรัชญา เฉลียวฉลาด, นางสาวจิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
373 2559 การรับรู้คุณค่าสุนทรียภาพทางศิลปะและการตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนริมน้ำจันทบูร ผ่านประสบการณ์การรับรู้ของคนในชุมชน และนักท่องเที่ยว ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ธนวัฒน์ กันภัย และ เบญจพร ประจง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
374 2559 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
375 2559 ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ นาคเอี่ยม, นางสาวชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
376 2559 เตารมควันยางแผ่นและอบแห้งยางแผ่นด้วยลมร้อน
งานวิจัย นายไชยวัฒน์ จวงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
377 2559 ระบบตรวจสอบคุณภาพนมด้วยไมโครเวฟเซ็นเซอร์
งานวิจัย อาจารย์ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
378 2559 รูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ดร.ฬิฏา สมนา คณะครุศาสตร์
379 2559 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานโซล่าเซล
งานวิจัย อาจารย์ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ , อาจารย์ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ คณะวิทยาการจัดการ
380 2559 ผลของการปรับสภาพและลดสารพิษต่อน้ำตาลที่ได้จากการย่อย เปลือกทุเรียนด้วยกรดเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี