ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
381 2559 ผลกระทบของการจัดการศึกษาจากการเปิด – ปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย วรันธร อรรคปทุม , เสาวนีย์ เจียมจักร และ อัฐฉญา แพพทย์ศาสตร์ คณะครุศาสตร์
382 2559 การเติบโต พลวัตประชากร และระดับการทำการประมงที่เหมาะสมของปลาลัง (Rastrelliger kanagurta(Cuvier, 1816)) ในพื้นที่ทำการประมงชายฝั่งภาคตะวันออกของอ่าวไทย
งานวิจัย สนธยา กูลกัลยา และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
383 2559 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานสำหรับนายจ้าง
งานวิจัย กฤติยาภรณ์ คุณสุข และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
384 2559 การพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริดแบบอัตโนมัติเพื่อแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรกรรม
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
385 2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมหนามแดง
งานวิจัย กุลพร พุทธมี และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร
386 2559 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย จุลลดา จุลเสวก และ วรันธร อรรคปทุม คณะครุศาสตร์
387 2559 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างไทยและกัมพูชา
งานวิจัย ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์, ณัชชา เมืองสง และ ทวีชัย สังข์ประสาท คณะนิติศาสตร์
388 2559 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู
งานวิจัย นภัส ศรีเจริญประมง และ นางสาววราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
389 2559 การประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลย่านความถี่ UHF สำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
งานวิจัย พรพิมล ฉายแสง, ประพัน ลี้กุล และ ปรมินทร์ วงษ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
390 2559 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ คณะครุศาสตร์
391 2559 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภูวดล บัวบางพลู และคณะ คณะครุศาสตร์
392 2559 ข้อเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการกระทำของช้างป่า : กรณีศึกษาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ใยแก้ว ศีลรักษ์ และคณะ คณะนิติศาสตร์
393 2559 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และ กุลพร พุทธมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
394 2559 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิจัย สุรีย์มาศ สุขกสิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ คณะครุศาสตร์
395 2559 การวิเคราะห์การขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีสู่การค้าชายแดนกัมพูชา
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
396 2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวด้วยบาร์โค้ดสองมิติในพื้นที่ตราด จันทบุรี และระยอง
งานวิจัย ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ , ทวีศักดิ์ สัมมา และ ปรัชญา ใจสุทธิ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
397 2559 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมสำหรับรถนั่งผู้พิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และ กฤษณะ จันทสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
398 2559 เทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล และ มธุรา อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
399 2558 แผนงานวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
400 2558 โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ