ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
521 2558 การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีย้อมธรรมชาติจากต้นฝาดดอกแดงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
งานวิจัย อาจารย์ณภัค แสงจันทร์, อาจารย์จุฑาทิพย์ นามวงษ์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
522 2558 การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับแฟชั่นภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco Design)
งานวิจัย อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
523 2558 การออกแบบของที่รลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์พรพจน์ หมื่นหาญ และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
524 2558 ศักยภาพการบริหารจัดการสื่อสารของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตรจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา, อาจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์
525 2558 ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์วิฆเนศวร ทะกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา คณะนิเทศศาสตร์
526 2558 แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์นภา จันทร์ตรี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
527 2558 การศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
528 2558 การศึกษาวิเคราะห์เพลงไทยสากลที่รับอิทธิพลมาจากเพลงไทยเดิม
งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์, อาจารย์นวรัตน์ นักเสียง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
529 2558 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 : ศึกษากรณีประเทศอังกฤษเน้นด้านสาเหตุ ผลลัพธ์และความหมายทางการเมือง
งานวิจัย อาจารย์ชาฏิณี คณาญาติ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
530 2558 ความเข้าใจของนักการเมืองท้องถิ่นต่อบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้แทนภาคประชาชนศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์วงธรรม สรณะ, อาจารย์พรทิวา อาชีวะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
531 2558 ชู้ : วาทกรรมการแสดงออกผ่านเพลงลูกทุ่ง
งานวิจัย อาจารย์วุฒินันท์ สุพร, อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
532 2558 การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2554
งานวิจัย นางสาวบุศรา สาระเกษ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
533 2558 การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2554
งานวิจัย นางสาวชุติมา พิมลภาพ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
534 2558 การศึกษาผลการดำเนินงานกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย นางสาวกรรณิกา สุขสมัย และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
535 2558 การวิเคราะห์พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
งานวิจัย อาจารย์อุลิช ดิษฐปราณีต และคณะ คณะนิติศาสตร์
536 2558 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย และคณะ คณะนิติศาสตร์
537 2558 การบังคับใช้พระบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 122 : ศึกษากรณีวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ปองปรีดา ทองมาดี และคณะ คณะนิติศาสตร์
538 2558 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลพวา ประจำปี 2558
งานวิจัย ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
539 2558 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ประจำปี 2558
งานวิจัย ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
540 2558 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วตำบลทรายขาว ประจำปี 2558
งานวิจัย ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา