ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
581 2557 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการทำแผนที่ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนของชุมชนบริเวณย่านการค้าและการท่องเที่ยวในจันทบุรี
งานวิจัย รุจิกา บุญเชิด, วินิชยา วงศ์ชัย และวิระ ศรีมาลา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
582 2557 โครงการการศึกษาตัวอย่างที่ดีเลิศในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัย อาจารย์ภานิตา โพธิ์แก้ว, อาจารย์เพ็ญศิริ สมารักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
583 2557 แผนการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลจันท์ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ผศ.ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
584 2557 โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ผศ.ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
585 2557 โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตาสังข์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย อาจารย์นภา จันทร์ตรี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
586 2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือกุ้งโรงงานอุตสาหกรรม
งานวิจัย อาจารย์จิรพร สวัสดิการ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
587 2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกุ้งผง
งานวิจัย ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
588 2557 การผลิตไคติน โปรตีนไฮโดรไลเสทและแอสตาแซนทินจากการหมักเศษเหลือกุ้ง โดยใช้แบคทีเรียแลคติก
งานวิจัย อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
589 2557 การผลิตไมโครแคปซูลกลิ่นรสจากเศษเหลือกุ้ง
งานวิจัย อาจารย์จิรพร สวัสดิการ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
590 2557 การศึกษาสภาพโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ACE)
งานวิจัย รศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
591 2557 การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคาร์บอนต่ำ
งานวิจัย อาจารย์คิดชาย อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
592 2557 ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการออกดอกของลำไย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์สุทิศา พินิจไพฑูรย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
593 2557 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิจัย อาจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
594 2557 กระบวนการสื่อสาร แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการแพร่กระจายนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษษการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานวิจัย อาจารย์ภารดี พึ่งสำราญ, อาจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์
595 2557 รูปแบบการใช้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
งานวิจัย อาจารย์นิศากร หวลจิตร์ และคณะ คณะครุศาสตร์
596 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์,อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
597 2557 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยศึกษา โดยใช้สาระท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์คณิศร นพรัตเดชา,อาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
598 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์วราลี ถนอมชาติ,อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ คณะครุศาสตร์
599 2557 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
งานวิจัย ผศ. ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย,อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
600 2557 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย รศ.วรญา ภูเสตวงษ์ และคณะ คณะครุศาสตร์