ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
661 2556 การใช้วัชพืชน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบ เพื่อทำอาหารสัตว์น้ำ
งานวิจัย อาจารย์สราวุธ แสงสว่างโชติ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
662 2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมคอลลาเจนไฮโดรไลเซตจากปลา
งานวิจัย อาจารย์จิรพร สวัสดิการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
663 2556 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายในโรงพยาบาล(กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
งานวิจัย อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
664 2556 การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
665 2556 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะรีไซเคิลและการเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา ชุมชนย่อยที่ 7 เทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย, อาจารย์ดวงมณี ทองคำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
666 2556 การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าที่ผสมขี้เถ้าจากเตาเผาขยะ
งานวิจัย อาจารย์พงศธร จันทร์ตรี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
667 2556 การใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกประเภทของระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
งานวิจัย อาจารย์กฤติยาภรณ์ คุณสุข และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
668 2556 การศึกษาวิธีการปรับปรุงโครงการสร้างอาคารในประเทศไทยให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
งานวิจัย อาจารย์ชาตรี งามเสงี่ยม, อาจารย์พงศธร จันทร์ตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
669 2556 การออกแบบและสร้างเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สชีวมวลจากเปลือกผลไม้โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
งานวิจัย อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย, อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
670 2556 การวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนจากน้ำมันดำที่ได้จากการกำจัดยางในรถจักรยานยนต์ที่เหลือใช้ประโยชน์
งานวิจัย อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง, อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
671 2556 แนวโน้มของอุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝนของลุ่มน้ำจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
672 2556 ความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาตราด-เกาะกง
งานวิจัย อาจารย์จุตินันท์ ขวัญเนตร,อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
673 2556 การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองขลุง
งานวิจัย อาจารย์วงธรรม สรณะ,อาจารย์จุตินันท์ ขวัญเนตร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
674 2556 การออกแบบลายพิมพ์สกีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์เบญจพร ประจง,อาจารย์ธนวัฒน์ กันภัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
675 2556 การพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
งานวิจัย อาจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
676 2556 ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์นภา จันทร์ตรี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
677 2556 ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ปรอยฝน วงศ์ชาวจันท์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
678 2556 การประยุกต์ใช้วิธีการจําแนกเชิงวัตถุสําหรับทําแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษากรณีศึกษาพื้นที่ ต.ไม้รูด และ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด
งานวิจัย อาจารย์วิระ ศรีมาลา และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
679 2556 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชน รินน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์เปรมปรีดา ทองลา และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
680 2556 การจัดการความรู้ในชุมชน กรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางกะไชย จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ณรงค์ อนุพันธ์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ