ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
81 2559 ระบบตรวจสอบคุณภาพนมด้วยไมโครเวฟเซ็นเซอร์
งานวิจัย อาจารย์ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
82 2559 รูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ดร.ฬิฏา สมนา คณะครุศาสตร์
83 2558 แผนงานวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
84 2558 โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
85 2558 แผนงานวิจัยการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลจันท์ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ผศ.ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 2558 โครงการวิจัยบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลกาหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษืและฟื้นฟูป่าแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งของชุมชนบ้านเกาะแมว-แหลมหญ้า ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย อาจารย์พงศธร จันทร์ตรี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 2558 การบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ผศ.ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 2558 แผนงานวิจัยการวิจัยและพัมนาเพิ่มมูลค่าของเปลือกทุเรียน
งานวิจัย ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
89 2558 การพัฒนาผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกทุเรียน
งานวิจัย ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์, ผศ.ประมวล ศรีกาหลง(บุคคลภายนอก) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
90 2558 การเพิ่มคุรค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบหอยนางรมด้วยเส้นใยอาหาร จากเปลือกทุเรียน กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานวิจัย อาจารย์กุลพร พุทธมี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
91 2558 คุณสมบัติเชิงหน้าที่ การต้านอนุมูลอิสระและการต้านจุลินทรีย์ของใยอาหารที่ผลิตจากเปลือกทุเรียน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, อาจารย์จิรพร สวัสดิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
92 2558 การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
งานวิจัย อาจารย์จิรพร สวัสดิการ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
93 2558 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกทุเรียนในถังหมักแบบไร้ออกซิเจน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.วิกันยา ประทุมยศ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
94 2558 แผนงานวิจัยการเผยแพร่และส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนจากเชื่อเพลิงแก๊สชีวภาพและแก๊สชีวมวลในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย, อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
95 2558 การผลิตแก๊สชีวภาพจากเปลือกผลไม้และน้ำเสียจากการผลิตยางพารา โดยการหมักแบบ 2 ขั้นตอน ในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96 2558 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากเปลือกผลไม้โดยใช้เตาผลิตแก๊สชนิดไหลขึ้นสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97 2558 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชุมชนกับศิลปกรรมในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
งานวิจัย ผศ.กฤตศักดา เรือนนาค, อาจารย์สุเทพ สุสาสนี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
98 2558 การออกแบบเพื่อพัฒนางานประยุกต์ศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น : ศิลปหัตถกรรมทอเสื่อจันทบูร
งานวิจัย อาจารย์เบญจพร ประจง, อาจารย์ธนวัฒน์ กันภัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 2558 ทำนองลำสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ผศ.ประสาน ธัญญะชาติ, อาจารย์พิสุทธิ์ การบุญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 2558 ยุทธศาสตร์การสร้างพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) : กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
งานวิจัย ว่าที่ร้อยตรีชูวงศ์ อุบาลี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์