ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
121 2561 ระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟเพื่อควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล , พรพิมล ฉายแสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
122 2561 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้พลังงานชีวมวลสำหรับชุมชน
งานวิจัย โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
123 2561 การผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124 2561 การศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
งานวิจัย วัชรินทร์ อรรคศรีวร , ยุทธนา พรรคอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ
125 2561 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทชาวชองที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวิจัย วิวัฒน์ เพชรศรี , ธีรพงษ์ จันเปรียง คณะครุศาสตร์
126 2561 การพัฒนากลยุทธ์และการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมง และเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
งานวิจัย ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
127 2561 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
งานวิจัย สุรีย์มาศ สุขกสิ , พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
128 2561 อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์ เพื่อชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
129 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
งานวิจัย กุลพร พุทธมี , วริศชนม์ นิลนนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
130 2561 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดแบบระบบแปลงใหญ่ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤตติยา สัตย์พานิช และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
131 2561 ชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวด้วยแรงแม่เหล็ก
งานวิจัย ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ , ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132 2561 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ (กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี)
งานวิจัย เข็มชาติ เชยชม, ริสา วงษ์สวัสดิ์ และ พรพจน์ หมื่นหาญ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
133 2561 การประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสในสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่
งานวิจัย นิภัทร เปี่ยมอรุณ , นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134 2561 การพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์แบบปรนัยตามจุดประสงค์การเรียนรู้ สำหรับงานวัดผลในสถานศึกษา
งานวิจัย ต่อสันติ์ พิพัฒนาสุทธิ์ และ อนุพล สิงขรเขตต์ คณะวิทยาการจัดการ
135 2561 กระถางควบคุมความชื้นอัตโนมัติสำหรับบอนไซ
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
136 2561 การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน ในภาคตะวันออก
งานวิจัย พงศธร จันทร์ตรี และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
137 2561 การออกแบบของที่ระลึกสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย พรพจน์ หมื่นหาญ , ฐปนีย์ ศรีแก้ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
138 2561 การปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนสีเขียวจากแหล่งโมซัมบิกด้วยความร้อน
งานวิจัย วรฉัตร อังคะหิรัญ, วิโรจน์ อิ่มเอิบ และ ภัทรบดี พิมพ์กิ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
139 2561 ความต้องการและแนวทางการพัฒนานักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล , อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ คณะครุศาสตร์
140 2561 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตลาดชุมชนบ้านตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สุทธินันท์ โสตวิถี , วิฆเนศวร ทะกอง และ ภารดี พึ่งสำราญ คณะนิเทศศาสตร์