ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
141 2561 ผลของอบเชย โป๊ยกั๊ก และกัมอะราบิกต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงอกร่อง
งานวิจัย พิกุล นุชนวลรัตน์ , คณิสร ล้อมเมตตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
142 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย พิสุทธิ์ การบุญ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
143 2561 ข้อบกพร่องในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย สริตา ปัจจุสานนท์ และ กรฎา สุขุม คณะครุศาสตร์
144 2561 การทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จากกล้วยไม้สกุล Bulbophyllum โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานวิจัย วัชรี วรัจฉรียกุล , พิมใจ สุวรรณวงค์ และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
145 2561 การศึกษาวิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในแปลงปลูกพืชปลอดสารเคมีในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วัชรวิทย์ รัศมี และ อัจฉรา บุญโรจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
146 2561 รูปแบบการจัดการประมงที่เหมาะสมสำหรับทรัพยากรประมงปูแสม (Episesarma mederi, E. versicolor, E. singaporensis) ในป่าชายเลนจังหวัดตราด
งานวิจัย สนธยา กูลกัลยา และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
147 2561 ระบบคัดแยกสิทธิ์การรักษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจากกลุ่มผู้ป่วยที่มิใช่ คนไทยของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดตราด
งานวิจัย กานต์ นัครวรายุทธ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
148 2561 การฟอกตัวของน้ําต่อคุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ , ภัทร ศรีสรวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149 2561 การศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมการสอน “PPP P Two-way communication Model” เพื่อพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ และคณะ คณะครุศาสตร์
150 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบยางพาราในการ ต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด และเดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151 2561 ฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากสารสกัดเมล็ดข้าวพันธุ์นางพญาทองดำและข้าวพันธุ์ล้นยุ้ง
งานวิจัย พิมใจ สุวรรณวงค์ และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
152 2561 การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใช้รูปแบบการสอน 5B Model
งานวิจัย วสุพล เผือกนําผล และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
153 2561 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิทมา ธรรมเจริญ และนิทัศนีย์ เจริญงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154 2561 การใช้รูปแบบ IK Model ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
งานวิจัย ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย และคณะ คณะนิติศาสตร์
155 2561 การแพร่กระจายและความอุดมสมบูรณ์ของสาหร่ายทะเล ในบริเวณอ่าวยาง และเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ประสาน แสงไพบูลย์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วย PC Model
งานวิจัย วิสันต์ พูนชัย และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
157 2561 แบบจำลองระบบตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานผลไม้ทุเรียน
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์ , กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และ อิงณภัสร์ พงศ์ธนาบูลย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
158 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
159 2561 การกำจัดสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเมล็ดสละพันธุ์สุมาลีโดยกระตุ้นด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
งานวิจัย สุพัตรา รักษาพรต และ นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160 2561 แนวทางส่งเสริมความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์