ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1104/2558
2557-11-06
2557-11-16
2558-11-15
แผนงานวิจัยการเผยแพร่และส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนจากเชื่อเพลิงแก๊สชีวภาพและแก๊สชีวมวลในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย, อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2558
53,500.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
199