ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2557-11-06
2557-11-16
2558-11-15
การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากเปลือกผลไม้โดยใช้เตาผลิตแก๊สชนิดไหลขึ้นสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย, อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร, อาจารย์สินาด โกศลานันท์, อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2558
260,520.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
168