ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1106/2562
2557-11-06
2557-11-16
2558-11-15
การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนเพื่อลดเวลาปัญหาหารรอคอย (กรณีศึกษาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์, อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2558
330,000.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
185