ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1111/2556
2556-01-16
2556-02-18
2557-02-17
การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
นางสาวชุตาภา คุณสุข, นางสาวพรพิมล กาญจนวาส, นายพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา(บุคคลภายนอก)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2556
808,740.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
206