ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1112/2556
2556-01-16
2556-02-18
2557-02-17
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคตะวันออก : ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว
นางสาวปรียนันท์ สิทธิจินดาร์, นายภัคพงศ์ ม่วงสุข(บุคคลภายนอก), นายธาตรี รอดชำนาญ(บุคคลภายนอก)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
1,432,900.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
199