ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1113/2556
2556-01-16
2556-02-18
2557-02-17
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน
ผศ.วริศชนม์ นิลนนท์, นายประมวล ศรีกาหลง(บุคคลภายนอก)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2556
521,710.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
464