ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1115/2556
2556-01-16
2556-02-18
2557-02-17
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
นางสุรีย์มาศ สุขกสิ, นายวีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2556
224,875.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
281