ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1116/2556
2556-01-16
2556-02-18
2557-02-17
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย
นางสาวหฤทัย อนุสสรราชกิจ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2556
404,650.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
223