ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2556-03-04
0000-00-00
0000-00-00
การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2554
นางสาวชุติมา พิมลภาพ, นางสาวบุศรา สาระเกษ, นางสาวกรรณิกา สุขสมัย, นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย
2556
55,000.00 บาท
งบรายได้
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
195