ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2228-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์นภา จันทร์ตรี, อาจารย์ราตรี พิงกุศล, อาจารย์ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ, อาจารย์เรืองอุไร วรรณโก
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2556
32,500.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
183