ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2229-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์ปรอยฝน วงศ์ชาวจันท์, อาจารย์ราตรี พิงกุศล, อาจารย์ทิพวรรณ พลสุขสมบัติ, อาจารย์นภา จันทร์ตรี
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2556
32,500.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
184