ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2230-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
การประยุกต์ใช้วิธีการจำแนกเชิงวัตถุทำแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
อาจารย์วิระ ศรีมาลา, อาจารย์วีระศักดิ์ ปรึกษา, อาจารย์ทบทอง ชั้นเจริญ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2556
45,000.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
216