ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2231-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชน รินน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์เปรมปรีดา ทองลา, อาจารย์นันทภัทร บุรขจรกุล, อาจารย์บุษรา บรรจงการ, อาจารย์เพ็ญศิริ สมารักษ์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
45,000.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
201