ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2232-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
การจัดการความรู้ในชุมชน กรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางกะไชย จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ณรงค์ อนุพันธ์, อาจารย์วัชรพงษ์ สุขวงศ์พล, อาจารย์กฤติยา สัตย์พานิช
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
45,000.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
176