ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2233-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณชายหาดเจ้าหลาวในจังหวัดจันทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์พร พานิชอัตรา, อาจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติ
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
35,000.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
169