ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2235-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ภานิตา โพธิ์แก้ว, อาจารย์เพ็ญศิริ สมารักษ์, อาจารย์พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร, อาจารย์บุษรา บรรจงการ, อาจารย์นันทภัทร บุรขจรกุล
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
40,000.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
144