ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2236-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดของมังคุดและการขาดเสถียรภาพทางด้านมูลค่า
อาจารย์ฤดีวรรณ ยิ่งยง, อาจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์พร พานิชอัตรา
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
42,000.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
144