ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2238-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
การบำบัดน้ำทิ้งปนเปื้อนสีจากการย้อมกกโดยใช้เชื้อรา
อาจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี, อาจารย์มธุรา อุณหศิริกุล, อาจารย์ณมนรัก คำฉัตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2556
48,000.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
149