ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2239-2556
2556-05-27
2556-06-26
2557-02-25
ผลการเสริมเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของขนมปัง
อาจารย์มธุรา อุณหศิริกุล, อาจารย์คิดชาย อุณหศิริกุล, อาจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2556
48,000.00 บาท
งบประมาณกองทุน
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00
168