ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1102/2559
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
นโยบายและมาตรการเพิ่มศักยภาพของชุมชนชายแดนไทยและกัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-
อาจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ, อาจารย์ชูวงศ์ อุบาลี, รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, อาจารย์จุตินันท์ ขวัญเนตร
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2559
79,824.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
-
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 09:36:20
187