ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1104/2559
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรหอยลายของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, อาจารย์นภา จันทร์ตรี, อาจารย์สุเทพ สุสาสนี
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2559
800,000.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 10:48:04
194