ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1110/2559
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
การเสริมใบชะมวงผงในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ
-
รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิมเลี้ยง, อาจารย์พรชัย เหลืองวารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2559
353,500.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 11:25:49
184