ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1112/2559
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
เทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
-
อาจารย์คิดชาย อุณหศิริกุล , อาจารย์มธุรา อุณหศิริกุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
595,600.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 11:31:39
239