ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1123/2559
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
การวิเคราะห์ระบบการขนส่งผลไม้จากจันทบุรีสู่การค้าชายแดนกัมพูชา
-
นางสาวกฤติยา เกิดผล, นางสาวปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, นางสาวไพลิน ทองสนิทกาญจน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
80,000.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 15:05:57
173