ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2223/2559
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
การออกแบบระบบการขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมือง จังหวัดจันทบุรี
-
อาจารย์สำราญ ชำโสม, อาจารย์กฤติยา เกิดผล, อาจารย์อลงกต ไชอุปะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
40,000.00 บาท
งบประมาณกองทุน
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-29 14:52:37
153