ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

2226/2559
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานสำหรับนายจ้าง
-
อาจารย์กฤติยาภรณ์ คุณสุข, อาจารย์ดวงมณี ทองคำ, อาจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย, อาจารย์กานต์ นัครวรายุทธ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
46,200.00 บาท
งบประมาณกองทุน
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-29 14:51:38
166